Obchodní podmínky

Úvod Jak nakupovat? Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Senior Via, s.r.o.

      

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Senior Via, s.r.o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

Senior Via s.r.o. se sídlem Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9,

IČ: 03535835, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232261, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

Adresa provozovny Senior Via s.r.o. Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.zdravespaniproseniory.cz (dále jen eshop).

 1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání/nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejich ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy


2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním prostřednictvím emailu obchod@seniorvia.cz či jeho objednáním prostřednictvím telefonní čísla 702 065 120 podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího emailem na emailovou adresu kupujícího či telefonickým potvrzením na kontaktní telefon kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, případně název obchodní firmy, dodací adresa, případně fakturační adresa, není-li shodná s dodací. Dále pak emailová adresa a kontaktní telefon.

2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák..

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran


3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

3.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doporučení.

3.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 

 

4. Odstoupení od smlouvy


4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 4.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však doporučeno.

4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být v původním obalu a s kompletním příslušenstvím.

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

4.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

 

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva


5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno/předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. Způsob platby je při převzetí, dobírkou.

5.3  K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

 
6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost


6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

 6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

6.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

7. Zpětný odkup

7.1 Zpětný odkup je výhradně určen členům Senior Via Klubu a vztahuje se pouze na vybrané kompenzační pomůcky značky Senior Via zakoupené zákazníkem, který se prokázal klubovou kartou na prodejně nebo přes e-shop.

7.2 Zpětný odkup se vztahuje na tyto vybrané kompenzační pomůcky Senior Via: manuální vozík s oddělitelnými bočnicemi, manuální vozík s textilním sedákem, manuální vozík s PVC sedákem, transportní kolečková židle, chodítko čtyřbodové skládací základní, chodítko čtyřbodové skládací s kolečky, rolátor s košíkem a nákupní taškou modrý, rolátor s košíkem a nákupní taškou vínový, křeslo klozetové skládací, židle klozetová skládací, židle toaletní skládací, sedák na vanu, stolička do sprchy, židle do sprchy.

7.3 Zpětný odkup lze realizovat pouze na prodejně, a to i na zboží zakoupené přes e-shop.

7.4 Společnost Senior Via, s.r.o. si vyhrazuje právo na individuální posouzení zboží pro zpětný odkup. Zpětně vykupovány jsou pouze kompenzační pomůcky značky Senior Via, které jsou v dobrém stavu, funkční a s opotřebením odpovídající době používání.

7.5 Při zpětném odkupu je potřeba prokázat nákupní účtenkou cenu  kompenzační pomůcky značky Senior Via, pokud se prodávající neprokáže účtenkou, bude cena stanovena individuálně.

7.6 Nákupní cena při zpětném odkupu se stanoví výpočtem: prodejní cena z účtenky x procento viz. tabulka Ceník maximálních orientačních cen kompenzačních pomůcek x koeficient stavu opotřebení. Společnost Senior Via, s.r.o. si vyhrazuje právo na individuální stanovení koeficientu stavu opotřebení. Má se za to, že koeficient stavu opotřebení je 100% v případě dobrého stavu kompenzační pomůcky, v případě většího poškození je koeficient stavu opotřebení nižší než 100%  a je stanoven individuálně.

7.7 Ceník maximálních orientačních cen kompenzačních pomůcek je stanoven jako procento z nákupní ceny kompenzační pomůcky Senior Via, a to pouze za předpokladu dobrého stavu, tedy koeficientu stavu ve výši 100%.  Společnost Senior Via, s.r.o. negarantuje zákazníkovi maximální orientační cenu při nákupu. Cena za zpětný odkup kompenzační pomůcky se odvíjí na základě ceníku a individuálním stanovením koeficientu stavu na prodejně při převzetí použité pomůcky. Ceník maximálních orientačních cen je k dispozici na vyžádání.

 

8. Ochrana osobních údajů


8.1 Při nakládání s osobními údaji zákazníků se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

8.2 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

8.3 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího/název obchodní firmy, dodací/fakturační adresu, emailovou adresu a telefonní číslo.

8.4 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

8.5 Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány  třetím osobám.

8.6 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

 

9. Závěrečná ujednání


9.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

9.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

9.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.


Copyright 2015 - 2019 © SeniorVia, s.r.o.